Ga naar: home » algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VP ELECTRONICS BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch

Artikel 1 – ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten en geheel of gedeeltelijk strekkende tot levering, tenzij VP ELECTRONICS BV en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Toepassing van de door de koper ingeroepen algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk door VP ELECTRONICS BV van de hand gewezen.

Artikel 2 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders zijn vrijblijvend, tenzij VP ELECTRONICS BV zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

Artikel 3 – OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten, waaronder mede begrepen verkopen en/of orders uitsluitend tot stand door een bevoegd versterkte schriftelijke bevestiging van VP ELECTRONICS BV dan wel doordat VP ELECTRONICS BV voldoet aan een opdracht tot levering, met dien verstande dat ook overeenkomsten aangegaan door agenten, reizigers en/of andere (weder)verkopers VP ELECTRONICS BV eerst binden na schriftelijke bevestiging als hiervoor bedoeld.

In geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke en/of deellevering plaatsvindt.

Artikel 4 – PRIJZEN

Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren, in binnen- en/of buitenland worden gewijzigd, of die wijziging eerst dan er kennis van VP ELECTRONICS BV komen, en die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, is VP ELECTRONICS BV bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, en mogen door VP ELECTRONICS BV worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. De koper heeft het recht om in geval van veranderingen in prijzen, en wel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, reeds gegeven orders voor zover nog niet afgeleverd te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze verandering. De koper verplicht zich nimmer beneden de normale inkoopprijzen voor de handel, zoals deze in de prijscourant van VP ELECTRONICS BV zijn opgenomen, aan te bieden of te leveren.

Artikel 5 – LEVERING

 1. Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt VP ELECTRONICS BV zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. VP ELECTRONICS BV verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd – ongeacht de oorzaak daarvan – geeft koper niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de koper VP ELECTRONICS BV schriftelijk een nieuwe, redelijke levertermijn aanzeggen. Voldoet VP ELECTRONICS BV toerekenbaar ook niet aan deze termijn dan kan de koper de overeenkomst ontbinden voor zover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst tot stand blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de koper in een dergelijke situatie is onderworpen aan artikel 8.

 2. Indien de leverancier van wie VP ELECTRONICS BV de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook, anders dan een gebrek in het product, geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dat ten aanzien van de koper in zijn relatie met VP ELECTRONICS BV als overmacht en is VP ELECTRONICS BV bij niet c.q. onvoldoende niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.

 3. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschoning 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kan worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

 4. In geval van verkocht is met feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen 3 maanden na tot standkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, is VP ELECTRONICS BV gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade.

 5. Alleen de levering van zendingen magazijngoederen met factuurwaarde van meer dan 750 euro exclusief omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) geschiedt franco huis koper. Zendingen met een lagere factuurwaarde dan vermeld, geschiedt niet franco. Kan VP ELECTRONICS BV een magazijnorder tot een waarde van tenminste 750 euro inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal niet in èèn zending versturen, dan moet levering plaatsvinden van alle deelzendingen franco huis koper. Dit geldt evenwel niet voor artikelen, die extra aangemaakt worden of die VP ELECTRONICS BV niet als magazijngoederen aanhoudt. Indien de koper bij franco leveringen een speciale vervoersgelegenheid voorschrijft komen de daaraan verbonden eventuele meerdere kosten ook voor rekening van de koper.

 6. Voor zendingen beneden de franco grens van 750 euro wordt berekend een bedrag van 50 euro inhoudende administratie- en vrachtkosten. Zendingen beneden 100 euro worden niet geleverd behoudens in door VP ELECTRONICS BV te bepalen uitzonderingsgevallen en bij nalevering van in nota goederen.

 7. Verzending geschiedt per door VP ELECTRONICS BV te kiezen gelegenheid. Bij niet franco zendingen behoort VP ELECTRONICS BV de goedkoopste vervoersgelegenheid te kiezen. Indien de koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan verbonden meerkosten ook voor rekening van de koper. Oponthoud of vertraging van de zending is niet voor rekening of risico van VP ELECTRONICS BV.

 8. Indien de emballage in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in artikel 9 voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden inlevering op het terrein van VP ELECTRONICS BV binnen 3 maanden na dag van levering. De bedoeling van de vraag of de emballage ongeschonden teruggeleverd, ligt uitsluitend bij VP ELECTRONICS BV.

Artikel 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER

De dienstverlener is verplicht:

 1. de overeengekomen zaken in ontvangst te nemen, mits de verpakking deugdelijk is, de juiste documenten aanwezig zijn en de zaken ter beschikking worden gesteld op de overeengekomen plaats, tijd en wijze;

 2. zorg te dragen voor het laden en lossen, de in- en uitslag van de zaken;

 3. de logistieke activiteiten te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk overeengekomen of daarvoor geschikte ruimten. Indien geen specifieke ruimten zijn overeengekomen, is de dienstverlener vrij in de keuze van de plaats van opslag en is hij bevoegd de zaken te verplaatsen. Indien specifieke ruimten zijn overeengekomen is de dienstverlener bevoegd de zaken, in overleg met de opdrachtgever, te verplaatsen, indien een goede exploitatie van zijn bedrijf dit wenselijk maakt.

 4. de opdrachtgever ervan in kennis te stellen dat de zaken worden verplaatst naar een andere plaats van opslag. De opdrachtgever kan niet op grond van het achterwege blijven van een kennisgeving enige aanspraak tegenover de dienstverlener doen gelden.

 5. de verplaatsing voor zijn rekening te laten plaatsvinden, tenzij de verplaatsing moet geschieden:

- in het belang van de opdrachtgever, dan wel de opdracht, of

- ten gevolge van omstandigheden waarvoor de dienstverlener niet aansprakelijk is, of

- ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico van de dienstverlener komen, of

- ten gevolge van regelgeving van overheidswege.

Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van de dienstverlener komt, vindt plaats onder de gebruikelijke vervoersvoorwaarden, met dien verstande dat de aansprakelijkheidslimieten van artikel 8 van deze voorwaarden zullen gelden, tenzij de desbetreffende vervoersvoorwaarden tot een hogere aansprakelijkheidslimiet zouden leiden. Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van de opdrachtgever komt, is aan te merken als voor- en/of natransport in het kader van de overeenkomst en vindt plaats voor risico van de opdrachtgever. 6. alle, ook niet rechtstreeks uit de logistieke activiteiten voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever;

 1. op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze voorwaarden voor logistieke activiteiten te verzekeren;

 2. op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en voor diens rekening, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken te verzekeren. Een kopie van de polis dan wel een kopie van een assurantiecertificaat dient aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

 3. de opdrachtgever en de door deze aangewezen personen voor risico van de opdrachtgever toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits:

- zulks in aanwezigheid van of iemand namens de dienstverlener plaatsvindt;

- dit vooraf kenbaar is gemaakt;

- e.e.a. geschiedt conform de huisregels van de dienstverlener.

De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. bijkomende werkzaamheden in relatie tot de zaken, in overleg met de opdrachtgever, tegen een nader overeen te komen vergoeding te verzorgen, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van de dienstverlener kunnen worden verlangd;

 2. in te staan voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van het door hem gebruikte materiaal;

 3. de zaken in de overeengekomen staat ter beschikking te stellen;

 4. tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de overeenkomst bekend zijn en waarvan het hem duidelijk is dat zij vertrouwelijk zijn.

Artikel 7 – GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN DOOR DE DIENSTVERLENER

Indien de dienstverlener niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 4 de leden 1, 2, 3, 8 en 9 kan de opdrachtgever onverminderd zijn recht op vergoeding van de geleden schade conform artikel 8 van deze voorwaarden de overeenkomst ontbinden, nadat hij de dienstverlener bij aangetekend schrijven een termijn van vier weken heeft gesteld en de dienstverlener bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is verplicht:

 1. de dienstverlener tijdig al die opgaven te doen omtrent de aard en de hoedanigheid van de zaken alsmede de behandeling en verpakking daarvan, en voorts al die mededelingen te doen en gegevens te verstrekken waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de dienstverlener van belang zouden kunnen zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

 2. indien zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder onder meer begrepen douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften, dient de opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde de dienstverlener in staat te stellen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen. Het aan de dienstverlener verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van formaliteiten in verband met de hiervoor bedoelde overheidsbepalingen, houdt een opdracht daartoe in. De dienstverlener is gerechtigd, doch niet verplicht deze formaliteiten te verrichten.

 3. de overeengekomen zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens de regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de dienstverlener te stellen.

 4. De dienstverlener heeft het recht om zaken die niet aan het hiervoor bepaalde voldoen, dan wel zaken die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, te weigeren.

 5. de dienstverlener te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade, veroorzaakt door een handelen of nalaten van de opdrachtgever, zijn instructies c.q. de door hem verstrekte gegevens, zijn ondergeschikten, alsmede alle door hem ingeschakelde derden, door personen die ingevolge de opdracht of met toestemming van de opdrachtgever of ten behoeve van hem aanwezig zijn in het logistiek centrum, dan wel door zaken van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden. De dienstverlener te vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade die ontstaat ten gevolge van de aard der zaken en de verpakking daarvan.

 6. in te staan voor de door hem aan de dienstverlener ter beschikking gestelde zaken en materiaal; 6. naast de overeengekomen prijs, de eventuele andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten te vergoeden;

 7. de opruimingskosten van de zaken te voldoen en de door de zaken veroorzaakte schade te vergoeden;

 8. bij beëindiging van de overeenkomst de zich nog bij de dienstverlener bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor hetgeen na beëindiging van de overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan de opdrachtgever volstaan met het stellen van naar het oordeel van de dienstverlener voldoende zekerheid.

 9. de zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren indien de zaken naar het oordeel van de dienstverlener zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in opslag te houden, overigens met inachtneming van het bepaalde in lid 8. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 geschiedt de uitslag en de belading door of namens de opdrachtgever en voor diens rekening en risico.

 10. tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de overeenkomst bekend zijn en waarvan het hem duidelijk is dat zij vertrouwelijk zijn.

Artikel 9 – GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 de leden 1, 2, 3, 4, 6 en 7 kan de dienstverlener, onverminderd zijn recht op vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst ontbinden, nadat hij de opdrachtgever bij aangetekend schrijven een termijn van vier weken heeft gesteld en de opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de dienstverlener bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan de dienstverlener, ook zonder inachtneming van een uiterste termijn, de overeenkomst ontbinden.

 2. In het geval de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel 6 lid 9 kan de dienstverlener de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.

 1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen, als vermeld in artikel 6 leden 8 en 9, is de dienstverlener gerechtigd tot:

a. het verplaatsen van de zaken naar andere ruimten voor rekening en risico van de opdrachtgever;

b. het onderhands of publiekelijk verkopen van de zaken door de dienstverlener voor rekening van de opdrachtgever na verloop van één week na de aangetekende verzending aan de opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop, zonder dat verder het inachtnemen van enige formaliteit nodig zal zijn;

c. het abandonneren of vernietigen van de zaken indien aannemelijk is dat bij verkoop van de zaken de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien geen koper gevonden kan worden ondanks een redelijke poging daartoe van de dienstverlener, terwijl de kosten voor het abandonneren of vernietigen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 10 – RECLAMES

Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij VP ELECTRONICS BV zijn ingediend. Bij gebreke daarvan is VP ELECTRONICS BV niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. De koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert, zonder toestemming van VP ELECTRONICS BV terug te zenden. Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient koper binnen 24 uur na ontvangst van die goederen daarvan melding te maken bij VP ELECTRONICS BV.

Artikel 11 – RETOURZENDINGEN

Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de oorspronkelijke uitgever zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan die zending verbonden ten laste van de koper. VP ELECTRONICS BV is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden. Retourzendingen welke door VP ELECTRONICS BV niet aanvaard zijn ontheffen de koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door VP ELECTRONICS BV genomen maatregelen voortvloeiend, is diens gespecificeerde opgave voor de afnemer bindend, behoudens tegenbewijs. Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de koper, worden na acceptatie van VP ELECTRONICS BV gecrediteerd onder inhouding van 10% voor gemaakte kosten met een minimum van 50 euro per geval. Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van VP ELECTRONICS BV.

Artikel 12 - AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt VP ELECTRONICS BV aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de wederpartij en van derden tot ten hoogste 450.000,00 euro in totaal per gebeurtenis dan wel samenhangende reeks van gebeurtenissen, indien het letsel of de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van als gevolg van de order te verrichten werkzaamheden of voor de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie VP ELECTRONICS BV zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen, het verloren gaan van informatie, waarvoor VP ELECTRONICS BV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal de cumulatieve aansprakelijkheid van VP ELECTRONICS BV beperkt zijn tot het laagste van de twee navolgende bedragen, te weten het bedrag van de met de aansprakelijkheid samenhangende opdracht of 50.000,00 euro. De koper vrijwaart VP ELECTRONICS BV te dezer zaken tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

Artikel 13 – BETALING

 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden voorafgaand aan de op de (pro-forma) factuur vermelde leveringsdatum.

 2. Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag van de vervaldatum tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling komen voor rekening van de koper.

 3. Ingeval van te late betaling is VP ELECTRONICS BV gerechtigd ter zake van deze overeenkomst de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. de met de koper gesloten overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.

 4. Indien VP ELECTRONICS BV vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is VP ELECTRONICS BV gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. VP ELECTRONICS BV behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

 5. Compensatie en/of verrekening door de koper is niet toegestaan.

Artikel 14 - BETALINGSKORTING

Indien VP ELECTRONICS BV in opdracht van haar opdrachtgever de koper een betalingskorting toestaat, zal dezen ten hoogste 1% bedragen en op voorwaarde zijn dat de betaling binnen acht dagen na factuurdatum is ontvangen. De korting wordt berekend van het eindbedrag van de desbetreffende factuur exclusief de vracht- en verzekeringskosten en omzetbelasting en eventueel statiegeld.

Artikel 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan VP ELECTRONICS BV verschuldigde betaling ter zake van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt VP ELECTRONICS BV de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het VP ELECTRONICS BV toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als weder VP ELECTRONICS BV een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen vervalt echter als VP ELECTRONICS BV de koper in staan van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

 2. VP ELECTRONICS BV, ten aanzien van wie een koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met VP ELECTRONICS BV lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft VP ELECTRONICS BV het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.

Artikel 16 – GESCHILLEN

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van VP ELECTRONICS BV, tenzij koper en VP ELECTRONICS BV overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 17 – SURSÈANCE VAN BETALING/FAILLISSEMENT

Indien koper surseance van betaling aanvraagt, surseance wordt verleent en/of faillissement wordt aangevraagd dan wel wordt verleend, heeft VP ELECTRONICS BV het recht de overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar eigendommen alsmede de verschuldigde bedragen terstond op te eisen.

Artikel 18 – SLOTBEPALING

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen VP ELECTRONICS BV en de koper. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.